Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster เดอะ ครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่ 2020

เดอะ ครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่ 2020

ครอบครัวครู้ดส์ รอดชีวิตจากอันตรายและภัยพิบัติจากสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมถึงรอดชีวิตจากจุดจบของโลก แต่ตอนนี้ พวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา นั่นก็คือ อีกครอบครัวหนึ่ง

ภาพยนตร์ที่คล้ายกัน

ภาพยนตร์แนะนำ